• School of Education
 • 02 March 2024
  Greek
  480 p.
  • Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει καταπιαστεί με την ανάδειξη του πλέγματος επιλογών του Αναλυτικού Προγράμματος για το μάθημα της κυπριακής ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών της ίδιας βαθμίδας σχετικά με τη διδακτική αντιμετώπιση της ιστορίας της Κύπρου. Συγκεκριμένα, τέθηκαν προς διερεύνηση το είδος του προγράμματος, ο προσανατολισμός και οι κατευθύνσεις του, οι αξίες, σκοποί και στόχοι που πραγματεύεται, το περιεχόμενο και η μεθόδευση και αξιολόγηση της διδασκαλίας. Επίσης, έχουν διερευνηθεί οι αντιλήψεις που αφορούν τις επιλογές των εκπαιδευτικών για τις διαστάσεις (επικοινωνιακή, λειτουργική), τις διαδικασίες (προ-διδακτική, κυρίως διδακτική, μετά-διδακτική) και τις πρακτικές χειρισμού της διδασκαλίας, καθώς και το πώς αντιλαμβάνονται τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και τη μάθηση των μαθητών. Η μελέτη έχει στηριχθεί σε ανάλυση κειμένου του αναλυτικού προγράμματος και άλλων σχετικών εγγράφων και σε διάχυση ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών. 'Έχει καταλήξει στην κατασκευή πίνακα δεικτών-κριτηρίων για τα δύο πλέγματα επιλογών και έχει επιχειρηθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο. Επί της ουσίας, στην εισαγωγή καταγράφεται το ερευνητικό πρόβλημα, οι σκοποί και οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα, η αναγκαιότητα, καθώς και η υπόθεση της έρευνας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα. Ακολούθως, ανασκοπείται η κυριότερη βιβλιογραφία επί του θέματος, η οποία περιλαμβάνει ερευνητικά δεδομένα παλαιότερων χρόνων, πρόσφατες μελέτες και κλασικά εγχειρίδια παιδαγωγικής και ιστορίας, γνωστών ερευνητών επί του θέματος, αλλά και νέων επιστημόνων. Όλα μαζί συναποτελούν μια στέρεη βάση, πάνω στην οποία έχει στηριχθεί η εν λόγω έρευνα και έχουν καθορίσει την κατεύθυνση στην οποία έχει κινηθεί. Επίσης στο κεφάλαιο ανασκόπησης της βιβλιογραφίας αποσαφηνίζονται οι βασικές έννοιες που έχουν κατευθύνει την έρευνα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία με αναφορές στο είδος της έρευνας (μικτή), στη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και τα μέσα συλλογής δεδομένων, στους συμμετέχοντες, στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και στα κριτήρια αξιολόγησης της έρευνας. Το επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, απαντώντας ένα προς ένατο ερευνητικά ερωτήματα και, τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, αφού έχουν σχολιαστεί τα αποτελέσματα, καταγράφονται τα συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Η παρούσα έρευνα στη διδακτική αντιμετώπιση της κυπριακής ιστορίας, έχει γίνει ώστε να καλυφθεί ένα κενό επικαιροποιημένων μελετών, ενώ η βιβλιογραφία που έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεί μια επιτομή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και βάση στην οποία μπορεί να στηριχθεί ο κάθε ερευνητής που θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα ευρήματα έχουν προσθέσει σημαντικά στοιχεία στη διδακτική της ιστορίας, στα επίπεδα του διδακτικού σχεδιασμού και της διδακτικής πράξης, καθώς η έρευνα έχει προτείνει μεθόδους εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας της ιστορίας, αξιοποιώντας τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί και έχει διατυπώσει εισηγήσεις καλυτέρευσης του υφιστάμενου συστήματος διδασκαλίας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

  • This study is the result of a research held in Cyprus aiming to provide an analysis of the country’s primary education History curriculum regarding the teaching of Cyprus History. Also, it investigates the teachers’ beliefs regarding the methodology followed in teaching Cyprus History. Specifically, the curriculum analysis contains a brief description of the type of the curriculum, its orientation and directions, the values, aims and objectives it promotes as well as the content, the method and evaluation of teaching. Furthermore, the study explores the teachers' beliefs as seen through their choices in teaching History: dimensions (communicative, functional), processes (pre-didactic, didactic, and post— didactic) and practices, as well as how they perceive teachers' skills and students' learning. The study has used mixed methodology that has been based on a text analysis of the curriculum and other relevant documents and on a questionnaire to investigate teachers' beliefs. It has resulted in the construction of a table of indicators-criteria for the two parameters and the correlation between them. The first chapter, the Introduction, covers the research problem, the aims and objectives, the research questions, the necessity, as well as the hypothesis regarding the above topic. Subsequently, the second chapter reviews the main literature on the subject, which includes older and recent researches, as well as classical books on pedagogy and history. The literature review is the basis on which this research was implemented. Also in this chapter the basic concepts that have guided the research are clarified. In the third chapter, the methodology with references to the type of research, the procedure followed and the means of data collection, the participants, the way the data are collected and processed and the criteria for evaluating the research, are analysed. The fourth chapter presents the results of the research in detail, answering all the research questions and, finally, in the fifth and final chapter, after the results have been discussed, the conclusions and suggestions for further research are recorded. The present research, on the teaching of Cypriot history, aims to fill the gap regarding the teaching of history, while the bibliography that has been used is a compendium of the existing bibliography, which any researcher can use. The findings have added important elements regarding the teaching of history, at the levels of instructional design and teaching practice. The study proposes methods of modernizing history teaching, utilizing the data collected and makes suggestions for improving the existing teaching system, which can be used by all stakeholders.

  Κυπριακή Ιστορἱα: Η διδασκαλία της στην πρωτοβἁθμια εκπαὶδευση της Κύπρου

  1. PhD thesis
  2. greek
   1. History education -- Cyprus
   2. Cyprus History -- Education