• School of Business
 • 23 June 2023
  Greek
  366 pages
  • Εισαγωγή

   Η απόδοση ενός ποδοσφαιριστή σε ένα αγώνα εξαρτάται από την φυσική του κατάσταση, από τις τεχνικές του ικανότητες και δεξιότητες, από την κατανόηση του παιχνιδιού και την γρήγορη και σωστή του σκέψη στις αποφάσεις που παίρνει στο παιχνίδι (τακτικά χαρακτηριστικά) και από την ψυχολογική του κατάσταση. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μέτρηση και ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση στο ποδόσφαιρο, όπως είναι η ανθρωπομετρία, η φυσική κατάσταση, η τεχνικό-τακτική και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, σε ποδοσφαιριστές 16- 17 ετών, τριών διαφορετικών επιπέδων (ΕLITE YOUTH, SUB-ELITE και NON-ELITE). Στην έρευνα έχουν επίσης συλλεχθεί και αναλυθεί πληροφορίες που αφορούν την λειτουργία ακαδημιών στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα, όπως είναι οι ιδιωτικές ακαδημίες ποδοσφαίρου και οι ακαδημίες των ομάδων που αγωνίζονται στα πρωταθλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ).

    

   Μεθοδολογία

   Στις έρευνες έχουν συμμετάσχει 287 νεαροί ποδοσφαιριστές ηλικίας 16-17 ετών, κυρίως από την Κύπρο και κάποιοι από το εξωτερικό και 18 ενήλικες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά τα ανθρωπομετρικά και τα χαρακτηριστικά της φυσικής κατάστασης, οι πληροφορίες συλλέχθηκαν μέσω εργομετρικών εξετάσεων που έγιναν στο γήπεδο και συγκεκριμένα στους χώρους προπόνησης των ομάδων που συμμετείχαν στην έρευνα. Στα ανθρωπομετρικά στοιχεία μετρήθηκαν το βάρος, το ύψος και το ποσοστό λίπους ενώ ως δείκτες φυσικής κατάστασης μετρήθηκαν τα άλματα (Counter Movement Jump) με τα χέρια ελεύθερα και στην μέση, η ταχύτητα 10 και 40 μέτρων, η ικανότητα αλλαγής κατεύθυνσης με το ILLINOIS agility test και η αερόβια ικανότητα μέσω του VAMEVAL aerobic test. Τα τεχνικό-τακτικά στοιχεία των ποδοσφαιριστών συλλέχθηκαν μέσω ανάλυσης βίντεο παιχνιδιών των συγκεκριμένων ομάδων και ποδοσφαιριστών, μέσω του συστήματος ανάλυσης παιχνιδιών Instat Scout. Μερικά από τα τεχνικό-τακτικά στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν τα σουτ στον στόχο, οι επιτυχημένες αμυντικές και επιθετικές μονομαχίες, οι επιτυχημένες πάσες, οι πάσες κλειδιά, οι μακρινές πάσες, οι υποδοχές της μπάλας, οι αμυντικές αποκρούσεις, οι ντρίμπλες, τα κλεψίματα της μπάλας από τον αντίπαλο, οι χαμένες και κερδισμένες μπαλιές και άλλα τεχνικά και τακτικά στοιχεία. Όσον αφορά τα ψυχοκοινωνικά στοιχεία, αυτά συλλέχθηκαν μέσω τεσσάρων διαφορετικών ερωτηματολογίων που είναι το ACSI-28, το TOPS-CS, το POMS και από ένα ερωτηματολόγιο ψυχοκοινωνικών δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της πρώτης έρευνας. Τέλος τα στοιχεία λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κύπρο, έχουν συλλεχθεί μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό της δεύτερης έρευνας.

    

   Αποτελέσματα

   Όσον αφορά τα αποτελέσματα, σε όλους σχεδόν τους παράγοντες του ποδοσφαίρου (ανθρωπομετρία, φυσική κατάσταση, τεχνική, τακτική και ψυχολογία) υπήρχαν αρκετές διαφορές μεταξύ των επιπέδων των ποδοσφαιριστών. Οι μεγαλύτερες και πιο πολλές διαφορές, σε όλους τους παράγοντες ποδοσφαίρου, είναι μεταξύ του επιπέδου ποδοσφαιριστών ELITE YOUTH με το επίπεδο NON-ELITE, ενώ υπάρχουν και αρκετές διαφορές μεταξύ του επιπέδου SUB-ELITE με το επίπεδο ELITE YOUTH. Επίσης βρέθηκε ότι οι ELITE ποδοσφαιριστές έκαναν περισσότερες ώρες προπόνησης από τους ποδοσφαιριστές των άλλων δύο κατηγοριών, παράγοντας που ίσως επηρέασε τα αποτελέσματα. Από τα ερωτηματολόγια βρέθηκε ότι υπάρχει διαφορά σε ότι αφορά τη λειτουργία των ακαδημιών, με το επίπεδο ELITE YOUTH να κάνουν περισσότερες ώρες προπονήσεις, με επαγγελματίες προπονητές, σε καλύτερα γήπεδα ποδοσφαίρου και με εξειδικευμένα άτομα (πχ εργοφυσιολόγοι, φυσιοθεραπευτές, αθλητικοί ψυχολόγοι, διατροφολόγοι, κλπ.). 

    

   Συμπεράσματα

   Από τα αποτελέσματα που έχουν συλλεχτεί έχουν βγει σημαντικά συμπεράσματα τα οποία θα είναι χρήσιμα τόσο στους επιστήμονες όσο και τους προπονητές τους αλλά κυρίως τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, στο τι θα πρέπει να κάνουν έτσι ώστε φτάσουν στο επίπεδο ELITE το οποίο θα τους βοηθήσει να αυξήσουν τις πιθανότητες τους για διάκριση. Τελικό συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές του επιπέδου ELITE YOUTH είχαν καλύτερα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα επίπεδα (SUB-ELITE, NON-ELITE) σε όλους τους παράγοντες ποδοσφαίρου. Για αυτό το λόγο ένας νεαρός ποδοσφαιριστής πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση για να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση, την τεχνική του, αλλά και τους δείκτες ψυχολογίας του. Το ίδιο έχει συμβεί και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων που συλλέχθηκαν για την λειτουργία ακαδημιών ποδοσφαίρου, όπου οι ακαδημίες που έχουν πιο πολλούς ELITE ποδοσφαιριστές λειτουργούν διαφορετικά και σε πιο επαγγελματικό επίπεδο από τις ακαδημίες που έχουν ποδοσφαιριστές στο επίπεδο SUB-ELITE και ειδικά στο επίπεδο NON-ELITE.

  Factors that affect the performance of youth players and the characteristics of the football academies in Cyprus
  English
  • Introduction

   The performance of a football player in a match, depends from his physical condition and fitness, from his technical skills and understanding of the match (tactical characteristics) plus his correct and quick thinking decisions he makes (regular features), as well as his psychological condition. The purpose of this research is to find and analyze all the factors of football such as the anthropometric, the physical condition, the technical-tactical and psychological factors, for young footballers aged 16-17, at three different levels: NON-ELITE, SUB-ELITE, ELITE YOUTH. The research also collects and analyses this information which concerns the running of the academy in Cyprus, at all levels such as the private football academies and the academies of the clubs are competing in the championships of the Cyprus Football Association (CFA).

    

   Methodology

   A total of 287 young footballers aged 16-17 and 18 adults’ professional footballers participated in this survey, mainly from Cyprus but some from abroad. As far as the anthropometric and physical characteristics are concerned the information was collected by the young footballers participating in ergometric testing. These tests were carried out at each academy’s training centers for all the young footballers who were participating in the survey. For the anthropometric tests the weight, height and percentage of body fat were tested. For the physical condition, the jumps (Counter Movement Jumps) with free hands and at waist level were tested. Speed was tested over distance of 10 meters and 40 meters and the ability of the change of directions was measured by the Illinois agility test. Furthermore, their aerobic capacity was tested with the VAMEVAL aerobic test. The technical details of the footballers were collected by video analysis of the matches through the system of Instat Scout. Some of the technical-tactic characteristics that were collected were shots on target, successful defensive and attacking challenges, correct passes, wrong passes, long passes, short passes, defensive tackles, dribbles, interceptions of the ball from opponent, lost and won balls as well as other technical and tactical characteristics. As far as the psychological aspects are concerned this data was collected via four different questionnaires like ACSI-28, TOPS-CS, POMS, plus a questionnaire for psychosocial data especially formed for this purpose. Finally, all the information from Cyprus football academies and some from abroad, were collected via specialized questionnaires which were designed especially for this purpose. 

    

   Results

   According to the results in all the different factors of football (anthropometric, physical conditions, technical, tactical and psychological) there were vast differences in the standards achieved by all the levels of the footballers. The biggest differences in all the categories of football was between ELITE YOUTH standards and NON-ELITE status. Slightly less differences were found between SUB-ELITE and ELITE YOUTH. In the research was found that the Elite players trained much more football training hours than the other two levels, which is the main reason for the better results in all the factors of football. The results of the questionnaires according the organization of the football academies in Cyprus, showed that the Elite football academies they have more training hours, professional coaches and in some better facilities, than the Sub-Elite and Non-Elite football academies. An added advantage is participation from more specialist people around of them like ergo-physiologists, physiotherapists, sport psychologists and nutritionists, etc. etc. etc.

    

   Conclusion

   The results that have been collected, will be very important and useful to the scientists and to the football coaches. Will be very useful also to the footballers, as the results will help them to do the right things in order to reach the ELITE level and to have a bigger chance for the success. The final conclusion is the fact that footballers who have reached ELITE YOUTH standard had far better results from the others (SUB-ELITE and NON-ELITE) in all the football factors. So, a young football player must pay more attention to improve the physical conditions, the technical, the tactical and the psychological characteristics. The same can be said from the analyses of the results from the running of different academies, where those which have more ELITE YOUTH footballers function differently and have a more professional standard than those with more SUB-ELITE or NON-ELITE footballers.

  Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση νεαρών ποδοσφαιριστών και χαρακτηριστικά λειτουργίας ακαδημιών ποδοσφαίρου στην Κύπρο

  1. PhD thesis
  2. greek
   1. Business Administration -- Sports Management