• School of Education
 • 2021
  Greek
  402 pages
  • Η προσπάθεια καθοδήγησης των φοιτητών-υποψηφίων νηπιαγωγών, σε ένα νέο τρόπο προσέγγισης για οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας οδήγησε στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, έχοντας τον πιο πάνω στόχο πραγματοποιήθηκε έρευνα δράσης στα πλαίσια ενός προπτυχιακού μαθήματος στο Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

   Βασικό εργαλείο σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν τα στάδια εικαστικής δημιουργίας τα οποία ακολουθούν καταξιωμένοι καλλιτέχνες για να καταλήξουν σε μια εικαστική δημιουργία με νόημα, τόσο για τους ίδιους όσο και για το κοινωνικό τους πλαίσιο (Walker, 2001). Αυτά περιλαμβάνουν ανάπτυξη της βασικής ιδέας/θέματος και προσωπικής σύνδεσης με αυτήν, την οικοδόμηση γνωσιολογικού υπόβαθρου, την επίλυση προβλήματος και την οριοθέτησή του.

   Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το πλαίσιο στο οποίο κινήθηκε η ομάδα των υποψήφιων νηπιαγωγών, για να κατανοήσουν πώς η δημιουργικότητα μπορεί να αναπτυχθεί με μεθοδικότητα και ένα νέο τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες φοιτητές αρχικά διδάχτηκαν βιωματικά τα πιο πάνω στάδια. Στη συνέχεια τα ακολούθησαν για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διδασκαλίας σε νηπιαγωγείο.

   Μέσα από τη νέα διδακτική προσέγγιση οι φοιτητές εξασκήθηκαν στην εφαρμογή και αξιολόγηση ενός θέματος βήμα με βήμα. Δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων σχετικών με τη δημιουργικότητα. Όπως η πρωτοτυπία της σκέψης, η ευελιξία, και το χιούμορ στους διδακτικούς τους σχεδιασμούς. Πολύ περισσότερο όμως, αυτή η στρατηγική τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους, ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να οδηγήσουν τους μαθητές τους σε πιο δημιουργικά μονοπάτια σκέψης και έκφρασης.

   Τα αποτελέσματα της διερεύνησης, μέσα από ανάλυση, αναστοχαστικών ημερολογίων, συμμετοχικών παρατηρήσεων, συνεντεύξεων και διδακτικών σχεδιασμών, έδειξαν ότι ο διδακτικός σχεδιασμός και η διδασκαλία, μπορούν να προσεγγιστούν με διαδικασίες που να έχουν νόημα τόσο για τους εκπαιδευτικούς αλλά πολύ περισσότερο για τα ίδια τα παιδιά. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση βοήθησε τους φοιτητές να αντιληφθούν, έμπρακτα, τη σημασία της επιλογής και μελέτης, ενός θέματος που να εκφράζει τους ίδιους και τα παιδιά στα οποία θα διδάξουν. Με αυτή την ουσιαστική επιλογή του ο φοιτητής, θα μπορέσει στη συνέχεια να προσφέρει στα παιδιά νέες εμπειρίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση γνώσεων.

   Αυτός ο νέος τρόπος εκπαίδευσης, οδήγησε σε μια διαδικασία αλλαγής της κουλτούρας ο οποίος υποστηρίζει και ενισχύει τη δημιουργικότητα των υποψήφιων νηπιαγωγών. Η νέα διδακτική προσέγγιση συμβάλει στην προώθηση ερευνητικού και δημιουργικού κλίματος στην εκπαίδευση μέσα από μια στενή σχέση αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού και μαθητή. Τα στάδια εικαστικής έκφρασης ενδυναμώνουν το ρόλο του μαθητή στον καθορισμό της μαθησιακής διαδικασίας. Αφού ο εκπαιδευτικός επιδιώκει διαδικασίες δημιουργίας νοήματος ξεφεύγοντας από παραδοσιακούς και μηχανικούς τρόπους σκέψης.

  Developing creative teaching through the application of visual creation strategies by prospective teachers. Creative teaching interventions in the kindergarten
  English
  • The effort to guide students-prospective kindergarten teachers, towards a new way of approaching the development of creative teaching led to the present research. Specifically, having the above aspiration, an action research was carried out within the framework of an undergraduate course at the Department of Education of the University of Nicosia.

   A key tool in this endeavour was the stages of visual creation followed by renowned artists to arrive at a meaningful visual creation, both for themselves as well as for their social context (Walker, 2001). These include developing the basic idea / theme and attach to it, building a knowledge base, problem solving and delimitation.

   This research describes the context in which the team of prospective kindergarten teachers has shifted to understand, that creativity can be developed methodically and a new way of approaching teaching. The participating students were initially taught the above stages experientially. They then followed them to plan and conduct teaching in the kindergarten.

   Through the new teaching approach, the students were trained in the application and evaluation of a topic progressively, emphasizing the development of cognitive skills associated to creativity; such as originality of thought, flexibility, and humor in their teaching plans. More importantly, however, this strategy has helped them realize their role, which enables them to lead their students on more creative paths of thought and expression.

   The results of the research, through the analysis of reflective diaries, participative observations, interviews and teaching plans, demonstrated that teaching and teaching planning can be contacted with processes that make sense both for the teachers but much more for the children themselves. This teaching approach helped students understand, in practice, the importance of choosing and studying a topic that expresses themselves and the children. With this essential choice, the student will then be able to provide children with new experiences that could be used as a knowledge base.

   This new method of teaching has led to a process of cultural change that supports and enhances the creativity of prospective kindergarten teachers. The new teaching approach contributes to the promotion of a research and creative climate in education through a close interactive relationship between the teacher and the student. The stages of visual expression reinforce the role of the student in defining the learning process. After all, the teacher pursues meaningful processes, moving away from traditional and mechanical ways of thinking.

  Οικοδόμηση δημιουργικής διδασκαλίας μέσω της εφαρμογής στρατηγικών εικαστικής δημιουργίας από υποψήφιους εκπαιδευτικούς . Διδακτικές δημιουργικές παρεμβάσεις στο νηπιαγωγείο

  1. PhD thesis
  2. greek
   1. Education -- creative teaching